Friday, 29 November 2013

Botol KLM Rynbende ( SOLD )dimensi no.17 : 4 x 4,3 x 9,2 cm
dimensi no.36 : 4,6 x 4,8 x 9,5 cm
dimensi no,23 : 4,5 x 5 x 10 cm
dimensi no,26 : 4,3 x 4,6 x 9 cm

Friday, 15 November 2013

Botol KLM Delfts ( SOLD )
dimensi no. 74 : 4 x 4 x 10 cm
dimensi no. 36 : 4,3 x 5 x 9,5 cm
dimensi no. 17 : 3,8 x 4 x 9 cm
dimensi no.27 : 4 x 4 x 9,3 cm (Rynbende)


Friday, 1 November 2013

Botol KLM ( SOLD )
no.5 - 5 x 4,5 x 8 cm
no.56 - 4 x 4,5 x 11,5 cm
no.58 - 3,8 x 5 x 11 cm
no.54 - 4,5 x 4,5 x 11 cm